top of page

מה עושים היום? – תקנון האתר

 

אתר "מה עושים היום?", לרבות השירותים, המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים as is. "מה עושים היום?", לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין,  ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

"מה עושים היום?" וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אל המשתמש, והמשתמש פוטר בזאת את "מה עושים היום?" וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

 

"מה עושים היום?" וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, אינם אחראים לזמינות האתר, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאובדן מידע וכיו"ב.

 

"מה עושים היום?" וספקי המידע, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתרי הקבוצה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

אתר "מה עושים היום?" כולל גם קישורים שונים לאתרים אחרים, בין היתר באמצעות פרסומות ולינקים, וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים (להלן: "תוכן זר"). מובהר כי "מה עושים היום?", לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידה, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם מאתר "מה עושים היום?"ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.

 

"מה עושים היום?" רשאית לכלול באתר זה תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את "מה עושים היום?", לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של "מה עושים היום?" עצמה.

מובהר למשתמש, כי המידע באתר "מה עושים היום?" עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

 

"מה עושים היום?" אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את "מה עושים היום?", לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.

 

אינדקס זה מציג נותני שירותים בטלפון על פי קטגוריות תואמות כך שניתן להגיע לחברות השונות דרך מקום אחד נגיש יותר למשתמש עלות השירות באינדקס הטלפוני הינה בעלות רגילה למשתמש בתוספת חמישים אגורות לדקה

bottom of page